De afkorting GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR is het overkoepelende orgaan van alle aan de Kopwerkscholen verbonden medezeggenschapsraden. De GMR vertegenwoordigt 27 basisscholen.  

Mede om de GMR dichtbij de scholen te houden, zijn de scholen regionaal in groepen verdeeld, die regio's worden genoemd. We streven ernaar om vanuit elke regio een vertegenwoordiger van ouders en personeelslid in de GMR te hebben. Momenteel bestaat de GMR uit drie ouders en vier personeelsleden. Door de overgang van clusters naar regio's, waarbij regio Julianadorp nu samen is met Den Helder, is de verhouding scheef gaan lopen. Dit proberen we met de jaren weer op de juiste wijze in te vullen. Dit zijn de regio's en hun vertegenwoordigers in de GMR:  

  • Regio Den Helder/Julianadorp: vertegenwoordigd door ouderlid Margreet Lienos (voorzitter), personeelslid Erna Schoot en personeelslid Deniece van Huijgevoort (secretaris)  
  • Regio Schagen/Hollands Kroon: voor deze regio zijn we nog opzoek naar zowel een ouderlid als een personeelslid 
  • Regio Texel: Personeelslid Nicoline Siera, Personeelslid Marieke Rutgers en ouderlid Henk Pennings 
  • Regio West-Friesland: vertegenwoordigd door ouderlid Patrick Paap, voor deze regio zijn we nog op zoek naar een personeelslid 

Wat doet de GMR?  

De GMR voert op grond van de ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ overleg met het College van Bestuur (CvB) van Stichting Kopwerk.  
In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren. Daarnaast heeft de GMR het recht om eigen initiatieven bespreekbaar te stellen.  

De GMR vergadert doorgaans minimaal zes keer per jaar met het CvB en 2 keer per jaar met de Raad van Toezicht (RvT). Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het College van Bestuur zijn voorbereid en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor sommige beleidsvoorstellen is instemming van de GMR nodig. De regels hierover staan beschreven in een vastgesteld GMR-reglement. Belangrijke gespreksonderwerpen van de GMR zijn bijvoorbeeld: identiteit, het bestuursformatieplan, het strategisch meerjarenbeleidsplan, passend onderwijs en de begroting.  
De GMR bespreekt aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreffen.  

De GMR heeft een rol in het:  

  • toetsen van het voorgesteld beleid;  
  • toetsen van de evaluatie van de uitvoering van bestaand beleid.  

Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleid-toetsend orgaan. Dit betekent dat de GMR-leden instemmings- en adviesbevoegdheden hebben met betrekking tot het beleid van Kopwerk. Daarnaast speelt de GMR een ondersteunende rol voor de achterban, met name voor de medezeggenschapsraden van de scholen. 

Vragen en opmerkingen kunt u kwijt aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.