Onder Governance vallen de taken die de het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) samen uitvoeren, namelijk besturen en toezicht houden met het oog op de zorg voor goed onderwijs voor alle kinderen. Door de Code Goed Bestuur toe te passen laten zij zien dat zij verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs, zowel individueel als in samenwerking, en dat zij daarbij professioneel, integer en transparant te werk gaan.

De Code Goed Bestuur (primair onderwijs) is opgebouwd uit een viertal principes:

 • Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen.
 • Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context.
 • Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf.
 • Het bestuur werkt integer en transparant.

Vanuit de Code Goed Bestuur volgt vervolgens ook de verplichting een aantal zaken te publiceren zoals:

 • het [jaarverslag]
 • de statutenhet bestuursreglement
 • de samenstelling, nevenfuncties (zowel bezoldigd als onbezoldigd) en honorering van bestuursleden en intern toezichthouders (zie jaarverslag)
 • het rooster van af- en aantreden van de intern toezichthouders conform de maximale termijn van 4 jaar en de maximale totale zittingsduur van 8 jaar
 • de [klachtenregeling]
 • de [klokkenluidersregeling]
 • de [integriteitscode]